Search
  • עטרת שלמה אשלג

שאלה בנוגע לאור מקיף


שאל את הרב_edited_edited.png

אורי שואל\ת באתר:

"אמרת שאור מקיף בוטש, נכנס בכוח ומכיוון שהכלי לא רוצה בו, לא מוכן לכך, האור מסתלק מיד ומשאיר רשימו. הרשימו מעורר השתוקקות שעושה את הכלי רצוי לתפקידו. השאלה- למה שהנאצל ישתוקק אחר האור המקיף הזה כשהוא במילא לא רצה בו מלכתחילה?"

תשובת הרב עקיבא:

"שלום וברכה,

לא נאמר שאור מקיף גורם השתוקקות. עצם הדבר שאור מקיף נכנס לכלי, כבר מתקן כמו מים נקיים זורמים לכלי מלוכלך ויוצא, ברור שפעולה הזאת מנקה. חוץ מזה, אור מקיף כמו סתירה או עונש על רשעות שמטהר כי הבורא יתברך יודע לסדר הענינים בצורה המדיוקת ביותר כלומר שבוודאי יעשה את הנדרש ויצא יותר נקי מהצמצום ממה שהיה בעבר."

#שאלאתהרב #אורמקיף

34 views0 comments