top of page

ארכיון שיעורים

הקדמה לספר הזוהר - בסיס ללימוד חכמת הקבלה (הסתיים)
הקדמה לתלמוד עשר הספירות  - בסיס ללימוד חכמת הקבלה (נלמד כעת..)
פתיחה לחכמת הקבלה (נלמד כעת..)

שיעור 51 - השתלשלות הפרצופים

שיעור 52 - מצמצום א' עד צמצום ב'

שיעור 53 - שיתוף מדת הרחמים בדין - חלק א

שיעור 54 - שיתוף מדת הרחמים בדין - חלק ב

שיעור 55 - חזרה על הפתיחה סעיף נ"ו

שיעור 56 -  חזרה על הפתיחה סעיף נ"ו-נ"ט

שיעור 57 - ביאור סעיפים נ"ז-נ"ט

שיעור 58 - שיתוף מידת הרחמים ודין נ"ט-ס

שיעור 59 - צמצום ב', צמצום נה"י דא"ק

2016 תשע"ו

שיעור 60 - מקום לד' עולמות אבי''ע

שיעור 61 - קטנות וגדלות בעולם הנקודים

שיעור 62 - קטנות וגדלות דנקודים

שיעור 63 - עולם הנקודים נבנה בהתערבות נקודה דס''ג עם נקודה דא''ק

שיעור 64 - קטנות וגדלות בעולם הנקודים

שיעור 65 - חזרה מסעיף ע'

שיעור 66 - התחלקות המדריגות עקבות צמצום ב'

שיעור 67 - עליית מ''ן

שיעור 68 - התחלקות כל מדריגה בעולם הנקודים לפנים ואחוריים

שיעור 69 - גדלות דנקודים

שיעור 70 - הרחבה בנושא גדלות דנקודים

2017 תשע"ז

שיעור 71 - בגדלות דנקודים, אח''פ חוזרים למקומם

שיעור 72 - אור דע''ב ס''ג האיר דרך הטבור ויסוד דא''ק

שיעור 73 - דלות דנקודים-כל אח''פ חוזרים למקומם

שיעור 74 - שבירת הכלים בעולם הנקודים

2013 תשע"ג

שיעור 1 - יש מיש ויש מאין

שיעור 2 – פתיחה לחכמת הקבלה

שיעור 3 – פתיחה לחכמת הקבלה

שיעור 4 - רצון לקבל

שיעור 5 - בחינה ד' של אין סוף

שיעור 6 - השתוקקות לעומת רצון לקבל

שיעור 7 - צמצום ומסך

שיעור 8 - השתלשלות הנשמה

שיעור 9 - רוחניות וגשמיות

שיעור 10 - צמצום ומסך, השוואת צורה, ושנוי צורה

שיעור 11 - צמצום, מסך ואור חוזר

שיעור 12 - מלכות עלתה לבינה ונחלקה לשתיים

שיעור 13 - אור חוזר הופך להיות כלי קבלה

שיעור 14 - הנמשל של המשל של מארח ואורח

שיעור 15 - ג' יסודות הראשונים שבחכמת הקבלה

שיעור 16 - ביאור והרחבה נוספים

שיעור 17 - התגשמות הכלי, ומהו גודל הכלי

שיעור 18 - גובה קומה עפ''י המסך. יש ה' מסכים וה' קומות

שיעור 19 - ה' מסכים לפי ה' ספירות שהם לפי ה' בחינות

שיעור 20 - קושיות ועוביות שבמסך

שיעור 21 - ה' מיני זווג דהכאה

שיעור 22 - אם חסר מלכות, חסר יחידה וכו

שיעור 23 - ערך הפכי בין כלים לאורות

שיעור 24 - ערך הפכי בין כלים לאורות

שיעור 25 - ערך הפכי בין כלים לאורות

שיעור 26 - ה' פרצופי א''ק

שיעור 27 - הסבר על עגול וקו, 3 מלכויות

שיעור 28 - הסבר: תיקונים של דין ורחמים

שיעור 29 - לכל עוביות יש מסך המתאים

2014 תשע"ד

שיעור 30 - הזדככות המסכים לאצילות (לברוא) פרצופים

שיעור 31 - אור מקיף ואור פנים

שיעור 32 - אור מקיף הוא לא אור אין סוף

שיעור 33 - בטישה של אור מקיף

שיעור 34 - ביטוש אור מקיף באור פנימי

שיעור 35 - אור מקיף מזכך את הגוף מכל העביות

שיעור 36 - אור מקיף מאבד עוביות

שיעור 37 - אור מקיף מזכך ומקדם

שיעור 38 - תפקיד של אור מקיף

שיעור 39 - פרצוף חדש של ע''ב, בן ותולדה

שיעור 40 - הסברים רחבים על האור חוזר

שיעור 41 - ע''ב תולדה של גולגלתא

שיעור 42 - כל פרצוף מתחיל בפה דראש דעליון ומסתיים במלכות

שיעור 43 - ב' קומות זכר ונקבה בראש

שיעור 44 - נושא הרשימות 

שיעור 45 - הבהרה וסיכום בתיקון הכלי

שיעור 46 - ענין התכללות ב' קומות זכר ונקבה

2015 תשע"ה

שיעור 47 - טעמים נקודות תגין ואותיות

שיעור 48 - ביאור של טנת''א

שיעור 49 - אין צמצום נגד אור דחסדים

שיעור 50 - סדר השתלשלות 10 ספירות

 

זהר מועדים
נושאים מיוחדים
תלמוד עשר הספירות
bottom of page