top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

שאלה בנוגע לשיתוף מידת הרחמים בדין


אורי מת"א שואל\ת באתר:

"שאלה לגבי שיתוף מידת הרחמים בדין:

1. למה זה נקרא "רחמים"? למה דווקא "רחמים" מבטא את הפעולה שנעשית כאן?

2. מה ההבדל בין "חסד" ל"רחמים"?

3. למה "רחמים" נמצא בדרגה גבוהה יותר מ''חסד" בספירות?"

תשובת הרב עקיבא:

"שלום וברכה,

חסד הוא בדרך כלל בבחינת גומל חסדים כלומר, להחזיר טוב לזולת או כולל גם חסד שנעשה על רקע אינתרסנטי ( ענין אישי) ,הרצון לקבל מעורב כאן. רחמים מובא בחז"ל ע"י דוגמה של לויית המת שנקרא חסד של אמת. אתה עושה חסד ללא תמורה, הרי הנפטר לא יחזיר לו. רחמים הוא בדיוק הבטוי של מי שמרחם אלא סוג של חסד מעולה ללא אינרסט, ובמילים אחרות, כולה רצון להשפיע, ועכשו ברור מדוע רחמים מעל חסדבענין שיתוף מידת רחמים בדין, בכדי לתקן את המלכות שמבטא מידת הדין בצורה מקסימלית, אנו צריכים למידה הכי חזקה של חסד שהוא רחמים"

50 views0 comments
bottom of page