top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

שאלה בנושא ידיעה ובחירה


שאלה\תגובה על השיעור האחרון בנושא ידיעה ובחירה מתוך הפייסבוק:

"כפי שהבנתי מההרצאה, שמזה שאנו איננו יודעים את רצונו של בורא עולם , אז אנו מדמינם או חושבים שיש לנו בחירה, כי לגבנו זה ניקרא בחירה, אבל אני לא רוצה לחיות בדמיון או במחשבה שכיאילו יש לי בחירה לגבי, כי זו אשליה, לדעתי הפירוש על האימרה של רבי עקיבא. "הכל צפוי והרשות נתונה, הבחירה נתונה, לנשמה לפני ירידתה והתעברותה בגוף האדם, בוחרת את כל האירועים אשר יקרו אותה בעולם הזה הכל ניכתב כולל הזמנים שבו יקרה כל אירוע, לאחר שנישלמו כל בחירותיה של הנשמה, הקב"ה חותם על רצונה ובחירתה, ואז היא יורדת לעולם הזה ומתעברת בגוף, קורים כל האירועים בזמנים שבחרה כבר הנשמה, ושרשומים למעלה וחתומים ע"י הקב"ה, וזה מה שנקרא הכל צפוי, וזה מה שנקרא שאין כבר לאדם בחירה, ועל זה ניתן להוסיף את דברי ההרצאה שהאדם איננו יודע את מה שבחרה הנשמה, לכן נדמה לו שהבחירה בידו. אבבל זה רק אשליה או דמיון שווא."

תשובת הרב עקיבא:

"הכל צפוי ברור לכולם וגם לך אבל הרשות נתונה צריך הסבר.

אני אנסה להוסיף מעבר לשיעור שכבר נתתי, במקום שיש זמן יש בחירה ובמקום שאין זמן אין בחירה. אם הכל גלוי מראש ועוד יותר, הכל כבר היה כי היה הווה ויהיה ( זה למעלה מהשגתינו )אז לא יתכן בחירה אבל אצלינו בעולם הזה, במקום שיש זמן, בהחלט יש בחירה. הסברתי גם באופן זה וגם באופן שלא ידוע לנו מה הקב"ה החליט. ראשית, נבין את החלק של בחירה שתלוי בזמן. לא בעל דבר יש בחירה, הקב"ה לא נותן לנו ללכת לאיבוד יותר מידי זמן, הוא משגיח ומחליט בזמנים מסוימים או בדורות מסוימים , בכדי שלא נדרדר רחוק מידי. הקב"ה רוצה לתת לנו שכר ונותן לנו ממילא את האפשרות לטעות ולחטא ומי שמצליח לנצח את הרע, יכול לקבל את השכר כי יכל אחרת, כל הבחירה בתוך מסגרת וכל אחד שהתנסה יודע שאחרי שטעה וילמד לא לטעות פעם שניה, הרי היתה לו בחירה כי יכל לתקן את הטעות ולא לחזור על זה, וכל זה קורה מאז אדם הראשון שחטא, בכדי לתת לנו את המקום לתקן."

58 views0 comments
bottom of page