top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

מיוחד לחנוכה - סדר הדלקת הנרות ע"פ בעל הסולם


Slide1_edited.JPG

עפ"י הזהר הקדוש, ימין הוא בחינת החסד ומקור השפע.

כתוב בתורה, "ימינך ד' נאדרי בכח, ימינך ד' תרעץ אויב"

ובתהילים, "ימין ד' עושה חיל ימין ד' רוממה." ימין הוא אמונה ומסורת.

שמאל מאידך, הוא ידיעה וחידוש, כלומר דרך החכמה והשגה.

יש צורך בימין ושמאל בשביל לעבוד את ד' בשלימות אבל הכלל הוא שצריכים להכליל את השמאל בימין ובדרך קו אמצעי שמאחד ימין ושמאל בדרך שהימין ישלוט.

בפרק ג' בפרקי אבות כתוב "רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו קורמת ליראת חטאו, אין חכמתו מתקיימת" כי יראת חטאו הוא בחינת ימין ואמונה וחכמה בחינת שמאל, ויש צורך להשליט את יראת ד' על חכמתו.

אם מוסרים חכמה למי שאין יראת ד', אז נעשה הרס וחרבן, למשל אם מוסרים חכמת האטום לאנשי בליעל בלי מוסריות, הרי זה עלול להביא אסון כידוע.

בכ"ה בכסלו בזמן בית המקדש השני, נעשה נס גדול ע"י שהמכבים מסרו את נפשם בחירוף למען קיום התורה הקדושה ולקדש שם שמים בעולם, זהו בחינת שליטת הימין על השמאל.

המתייוונים הלכו בדרך השמאל, להשתמש בחכמה כפי שכתוב בירמיהו, "חכמים המה להרע", כלומר בלי אמונה ובטחון בד', נשאר הרס הדעת והקדושה, ולכן דרך הקדושה, היא להקדיש ולהדגיש את דרכינו באמונה שלימה שהיא קיום מצוות השם ית' וע"י לימוד התורה ובפרט לימוד פנימיות התורה שהיא לימוד הקבלה בדרך מורינו הקדושים, אז עם ישראל חי וקיים לנצח נצחים!

בעל הסולם זצ"ל התחיל להדליק את נר ראשון של חנוכה בצד הימין של החנוכיה כי מצד הימין מגיע שפע של חסדים והא המקור , כמו שכתוב "עולם חסד יבנה" ויש צורך תמיד למשוך מימין על השמאל כנ"ל וביום השני הדליק בצד השמאלי של החנוכיה, אבל להדליק קודם את הנר החדש שהוא שני לסוף.

ובדרך הזאת הוא הדליק מימין לשמאל בכדי שהשמאל יתקדש בחכמתו ע"י שקבל את החסדים מימין ובכך שליטת הימין על השמאל

חג אורים שמח לכל בית ישראל!

הרב עקיבא הלוי אורצל

648 views0 comments
bottom of page