top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

רצון לקבל והשפעה לעומת יצר הרע ויצר הטוב


לידור מפתח תקווה שואל:

"שלום רב עקיבא, מה ההבדל בין רצון לקבל והשפעה ובין יצר הרע ויצר הטוב?"

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

הבריאה היא רצון לקבל- כלי שמקבל. מהות הכלי היא הרצון. אם יש רצון להשפיע בלבד, אי אפשר לקבל, אלא רק במקום שיש רצון לקבל, אפשר לקבל. השי"ת רצה להשפיע ולכן ברא כלי שמסוגל לקבל ועוד יותר מזה, כלי שיהנה מהקבלה.

כפי שהסביר האדמו"ר רבי שלמה בנימין אשלג זצ"ל, בהתחלה ( בחינה א' של אין סוף) היה רצון לקבל בגדר " זקיקות" מהלשון של הכרח, ואח"כ בתחילת בחינה ג' היה הרצון לקבל בגדר "השתוקקות".

היצר הרע או השטן הוא בריאה כמו מלאך ומצדד או מושך לכיוון הרע, זאת אומרת לעצמו והיצר טוב הוא כמלאך שמצדד או מושך אותנו לכוון הטוב והוא להשפיע נחת רוח לבורא עולם."

26 views0 comments
bottom of page