top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

על תיקון והקשרו לחומר הנלמד


יניב מרחובות שואל:

"שלום רב עקיבא, כיצד ניתן להגיע לתיקון? הרי אין סיכוי להספיק לקרוא וללמוד את כל החומרים שקיימים? בתודה מראש."

תשובת הרב:

"שלום וברכה, כפי שאמרתי בשעור, בשם חז"ל – המלאכה מרובה ואיi עליך המלאכה לגמור. אין אדם יחיד יכול לתקן את העולם, כל אחד מאיתנו חלק מהכלל, או ניצוץ מהנשמה הגדולה כפי שהיה אצל אדם הראשון וכל אחד עושה את יכולתו למלא את תפקידו, אנו צריכים להשתדל ולא להשתגע."

30 views0 comments
bottom of page