Search
  • עטרת שלמה אשלג

על תיקון והקשרו לחומר הנלמד


יניב מרחובות שואל:

"שלום רב עקיבא, כיצד ניתן להגיע לתיקון? הרי אין סיכוי להספיק לקרוא וללמוד את כל החומרים שקיימים? בתודה מראש."

תשובת הרב:

"שלום וברכה, כפי שאמרתי בשעור, בשם חז"ל – המלאכה מרובה ואיi עליך המלאכה לגמור. אין אדם יחיד יכול לתקן את העולם, כל אחד מאיתנו חלק מהכלל, או ניצוץ מהנשמה הגדולה כפי שהיה אצל אדם הראשון וכל אחד עושה את יכולתו למלא את תפקידו, אנו צריכים להשתדל ולא להשתגע."

#גמרתיקון #תיקון

27 views0 comments