top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

מאת הרב עקיבא: האדמו"ר הרה"צ שלמה בנימין אשלג זצוק"ל


הרב.png

בתאריך ז' כסלו תשמ"ד, הסתלק מן העולם האדמו"ר המקובל רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצ"ל.

בכתבה לעיתון "המודיע" בתאריך 18/11/1983, יב בכסלו תשד"מ, ספד לו תלמידו ויד ימינו, רבינו ומורינו, הרב המקובל עקיבא הלוי אורצל.

האדמו"ר הרה"צ שלמה בנימין אשלג זצוק"ל

בצער רב ובלב רצוץ ושבור נתקבלה הידיעה המעציבה על פטירתו של גדול המקובלים האדמו"ר רבי שלמה בנימין אשלג זצוקלל"ה בן האדמו"ר רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצוקללה"ה בעל פירוש הסולם על הזהר הקדוש ופירוש תלמוד עשר הספירות על כתבי האר"י הקדוש ועוד כתבי קבלה, שנתבקש לישיבה של מעלה בצהרי יום ראשון, ז' כסלו תשמ"ד.

מפעל חייו מלא וגדוש לכבוד הבורא יתברך בדביקות עצומה עד כדי כך שהיה חי חיי עוני ולמרות כל הקשיים פעל כה רבות להפיץ לימוד הקבלה והזוהר הקדוש על פי דרך מיוחדת במינה בהרחבה ובהבנה עמוקה ובהגיון רב.

בנוכחות גדולי ישראל, הוסמך בשנת תש"ג בחיפה ללמד קבלה ברבים. אביו זצ"ל הטיל עליו התפקיד הזה בגלל כשרונותיו הרבים וחוזקו לעמוד נגד המסיתים ומשכילים שהיו באותה התקופה. שעוריו הרבים נמסרו במסירות נפש ולא היה דבר שימנע או שיכשיל נסיעותיו למסירת השעורים ונהג לפי שיטת אביו שהיה גורס: זו לא חכמה לרכב על סוס עם אוכף אלא אפילו בלי אוכף ובדרכים הקשות ביותר חייבים להתגבר. כדוגמה, נסיעותיו לחיפה בחיי אביו לפי שליחותו, התממשו ע"י הלוואות וכשנסע הלוך עוד לא ידע מאין ההוצאות לחזור. הנסיונות הרבים שהתנסה בהם ועמד בהם קבל באהבה בזה שידע שכך הוא שותף עם הקב"ה למלא את תוכנית הבריאה.

מפיו הטהור של הרבי זצ"ל יצאו שפע דברי תורה, מרגליות נדירות שרק יחידי סגולה יכלו לרדת לעומקם. הוכיח את מה שאמרו חז"ל, אין דבר שלא נכלל בתורה, ע"י שיחות נפלאות בכל שטחי החיים המדע ועוד.

הרבה אנשים פנו אליו לקבל תשובות לשאלותיהם לאחר שלא הגיעו לסיפוקם במקומות אחרים. לא יצא אדם מחדרו של הרבי בלי לקבל תשובה והרבי לא הסתפק בזה אלא העלה את השואלים והפונים אליו בהסבריו המבריקים, לקודשה וטהרה.

רבים היו שהסתופפו בצילו, הם באו מכל קצוות תבל להתייעץ, לשמוע תורתו ולקבל ברכותיו. החזיר רבים בתשובה ובעיקר האינטלקטואלים, הוגי דעות וחוקרים בעל שם. כל כך שם דגש להוציא הניצוצות מהסטרא אחרא, שקרב בעלי תשובה בסיוע רוחנית להפליא אך גם בזה לא הסתפק ודאג אף לצרכיהם הגשמיים של כל אחד ואחד עד כדי נשואיהם. כששהה בבית חולים והגיע העת לשוב הביתה, הרופאים והצוות בקשו ממנו להשאר ואמרו, "אם אתה נשאר כאן עוד חודש, כולנו נעשים בעלי תשובה". ואכן, לאחר יציאתו מבית החולים, לא פסק הקשר איתם ובאו אליו לבקש יעוץ והדרכה בענינים האישיים. ע"י הסבריו המאירים וכשרונותיו העילאיים זכך את הפונים אליו בזמן קצר ביותר והיה רגיל לומר, אמונה בלי ידיעת סודות התורה, היא אמונה פשוטה בלבד ולא די בכך.

עיניו ראו למרחקים. שאיפותיו ופעליו היו למעלה מהשגתינו. כשלקה בהתקף לב ראשון לפני כארבע שנים, אמרו הרופאים שמעתה לא יוכל לפעול עוד כבתחילה, אולם לא נכנע מעולם ולא נתן לגוף לשלוט ומיד כשהתאושש ממחלתו שב להנהגתו ושיעוריו ביתר שאת. מאד הקפיד על קיום השעורים ומשתתפיו ולא השתכנע בתרוצים מדוע לא הגיעו והסביר על כך כי כוחו של רוב העולם בתוקף נגד השלמתינו בתור יהודים שחייבים לקבל התורה בשלימותה ע"י פרד"ס (פשט רמז דרש סוד) ולכן המעט של בני עלייה חייבים בכל תנאי לשמור על למוד הזוהר הקדוש.

הכיר היטב תחבולותיו של השטן שמנסה להכשיל אותנו, ותמיד ראה להתגבר נגדו אפילו שלעתים "כתלמיד חכם נדמה לו" ומציב סולם ערכים מוסרי, כביכול כדי למנוע את לימוד הזהר הקדוש.

הנהגותיו עם אנשים היו למופת באהבתו לעם ישראל ובחמלתו על כל אדם, שפנה אליו במצוקתו האישיות- בקשיי פרנסה, בריאותו, שלום בית ובכל מצוקה. הוא היה מקבל בסר פנים יפות כל אדם. לא אחת, היה אומר שסבלו של כל יחידי – סבלו האישי הוא. לעת הצורך למלא משימותיו הקדושים. היה בתוקף עומד על כך ושום מידה לא מנעה את זה ממנו.

בעיצומה של מלחמת עולם השנייה, החל אביו לכתוב את פירוש הסולם והרבי זצ"ל התחייב לדאוג שהכתבי יד יודפסו ויצאו לאור כל 21 כרכים של ספר הזוהר עם פירוש הסולם. ואמנם הפיץ הרבי זצ"ל את תורת אביו ברבים והשקה בה עדרים עדרים. ועל כך אמר אביו, שאם לא עבודתו של הרבי זצ"ל, לא היו הספרים רואים אור והעולם היה מפסיד.

הוא יסד שיעורי קבלה בכל רחבי הארץ: בבאר שבע, בתל אביב, בנתניה, בצפת, בטבריה, בפתח-תקוה, בירושלים בעיר העתיקה ובקרית-משה, ברמת חן, ברמת-אביב, בקרית-ארבע ובחברון.

עוד לפני שעלתה קרית-ארבע על מפת ההתיישבות המחודשת, מסר שעורים בבית הממשל בחברון, שאף מאד לשקם את חברון היהודית מיד אחרי מלחמת ששת הימים. האמין, שהחזרת לימוד פנימיות התורה למערת המכפלה תעורר את ישני חברון לפעול לישועת ישראל. הוא דאג להחדרת צביון חרדי לקרית-ארבע והודות למאמצים אלו, נפתחו בקריה תלמוד תורה לבנים ובית יעקוב לבנות. כמו"כ פעל והצליח שיהודים יוכלו להיכנס להתפלל גם ב"אהל יצחק" שבמערת המכפלה, דבר שלא נתאפשר קודם בואו לשם.

בנין הכולל והישיבה של האדמו"ר זצ"ל עומד סמוך למערת המכפלה ובו לומדים אברכים תושבי קרית-ארבע והעיר חברון, לימודיהם כולל תורה הנגלה והנסתר. הרבי היה נוסע לשם מדי שבוע בלוית כמה מתלמידיו למסור שעור בזהר הקדוש.

לפני חמש שנים ייסד את הרעיון של דף היומי ללימוד הזהר הק' עם פירוש הסולם שהתפרסם בעולם לומדי תורת הנסתר בהתלהבות רבה. וכפי שהובטח בתיקוני זהר, עתידה תורה זו מקץ הימים להתגלות לזעירי יומין וע"י כך תבוא הגאולה, כך נהג וזכינו בדרכו המיוחדת לספוג מתורתו הקדושה.

הרבנית תבדלחט"א היא מצאצאי הרב הצדיק ר' משה חלפן זצ"ל, חותנו של החידושי הרי"מ והאדמו"ר מקוצק זי"ע. היא עמדה לימינו של הרבי עד ליומו האחרון אפילו במצבים הקשים ביותר. עול הבית כולו עליה והיא נתנה חלק בל יתואר לגיוס כספים להדפסת הזהר הק' ולבנין הישיבה ובית הכנסת בבני-ברק. זכותה תעמוד לאיכות ימיה בבריאות שלימה להמשכת דרכו הקדושה.

רצוצים ושבורי לב נשארנו יתומים אחרי הסתלקותו של רבינו ועיננו נשואות להשם ית' לנחם אותנו במילואו על שאיפותיו הרבים, להרים עולם הזה הגשמי להיות מקום להשראת השכינה ע"י תלמידים רבים היודעים דעת אמת כפי שהנביא אמר, ומלא הארץ דעת את ד' וכו'.

עקיבא אורצל

125 views0 comments
bottom of page